Dr hab. Dariusz Dziga jest pracownikiem Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie funkcjonowania cyjanobakterii w środowisku naturalnym. Głównymi kierunkami badań są:

  • mechanizmy mikrobiologicznej degradacji cyjanotoksyn i praktyczne wykorzystanie enzymów/bakterii w bioremediacji zbiorników wodnych;
  • analiza zależności pomiędzy producentami i konsumentami toksycznych metabolitów sinic;
  • mechanizmy adaptacji inwazyjnych gatunków sinic do klimatu umiarkowanego i ich odpowiedź na czynniki stresowe;
  • mechanizmy i konsekwencje wzajemnych interakcji cyjanobakterii i cyjanofagów.

Oprócz wieloletniej współpracy naukowej z Prof. Jussi Meriluoto z Åbo Akademii University i Prof. Zoricą Svircev z University of Novi Sad, w ramach wymienionych wyżej prac badawczych rozwijane są nowe kontakty z ośrodkami naukowymi z Wilna (Nature Research Centre), Edynburga (Centre for Synthetic and Systems Biology, University of Edinburgh) i Australii (CSIRO).

Link do profilu w Researchgate