Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w celu zgłoszenia udziału i uczestniczenia w XI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej pt. „HYDROMICRO 2021”, organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oraz Komitet Badań Morza PAN.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przekazanymi przez Instytut zgodnie z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, iż:

 1. jest administratorem następujących danych osobowych uczestnika konferencji pozyskanych w związku z jej organizacją, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, stopień lub tytuł naukowy, wizerunek,
 2. dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, (+48 58) 73 11 600,  fax: (+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.pl,
 3. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres e-mail: iodo@iopan.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu określonym w złożonym przez Panią/Pana oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, tj. w celu zgłoszenia udziału i uczestniczenia w konferencji organizowanej przez Instytut, w tym w celu przesłania i przedstawienia materiałów na. konferencję,  sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydawania zaświadczeń uczestnictwa, dokonywania rozliczeń, dla celów archiwizacyjnych,
 5. podstawą prawną przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą),
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu określonego w złożonym przez Panią/Pana oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, chyba, że obowiązek prawny ciążący na administratorze, w szczególności w zakresie archiwizacji, wymaga dłuższego okresu przetwarzania,
 7. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. upoważnieni pracownicy administratora, instytucja finansująca w zakresie w jakim finansuje/dofinansowuje konferencję, instytucje lub podmioty kontrolujące,
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, a  także jeżeli jest to możliwe na podstawie przepisów RODO – prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
 9. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. podanie danych wymaganych przez administratora jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zgłoszenia udziału i uczestniczenia w konferencji,
 12. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.