Mikrobiologia wody – czy poświęcamy jej wystarczającą uwagę?


Miejsce konferencji

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska

Termin konferencji

20-22 września 2023

Organizatorzy

Współorganizatorami Konferencji są:

Uniwersytet Jagielloński,

Instytut Botaniki PAN w Krakowie

Tematyka konferencji:

– Monitoring środowiska wodnego – przeciwdziałanie nagłym zakwitom, możliwości zapobiegania zanieczyszczeniom

– Mikroorganizmy patogenne, lekooporne i leki w środowisku wodnym

– Zastosowanie mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii

– Technologie i badania „omiczne” stosowane w hydromikrobiologii

– Aspekty sanitarno-bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczalni ścieków

– Wirusy i grzyby w środowisku wodnym – możliwe wykorzystanie biotechnologiczne i problemy które niosą

Zaproszeni Goście:

Spyros Gkelis. Associate Professor, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki

Dr

Dr

Dr